Splošni pogoji (GTC) JETFLOAT INTERNATIONAL GMBH

1. Ponudbe in potrdila o naročilu

Naše ponudbe se lahko spremenijo, rezervirane so predvsem vmesna prodaja in ekonomsko upravičena povišanja cen. Vsa naročila in sporazumi, zlasti tisti, ki jih posredujejo naši zastopniki ali drugi zastopniki, začnejo veljati šele z našo pisno potrditvijo. Šteje se, da je celotna vsebina naše potrditve naročila sprejeta, če se kupec v treh dneh po prejemu potrditve ne pritoži. Poštna pot ni vključena. Vsaka sprememba stroškovnih razmer, zlasti surovin, plač itd., Nam omogoča, da kupca prilagodimo cene brez predhodnih informacij.

2. Nabavni pogoji kupca

Nakupni pogoji kupca so v nasprotju s tem. Ne zavezujete nas.

3. Dostava

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, velja naslednje: Naše cene veljajo za nepakirane tovarne ali skladišče. Blago vedno odpremimo na kupčeve stroške in tveganje. Če kupec posebej ne zahteva določenega načina pošiljanja, izberemo način pošiljanja.

4. Čas dostave

Naši podatki o dobavnih rokih in datumih v ponudbah, potrditvah naročila, pogodbah in drugih komunikacijah niso zavezujoči in brez garancije. Če smo se na podlagi posebnega sporazuma pisno zavezali k izrecno zavezujočim obljubam določenih dobavnih rokov in datumov, velja naslednje:

Rahlo prepozne dobave – kot vse zamude, ki ne štejejo več kot 7 dni – so vedno nepomembne in kupcu ne dajejo pravice do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja drugih posledic zamude (odškodnine itd.);

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi zaradi majhne malomarnosti z naše strani so popolnoma izključeni;

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi, ki temeljijo na hudi malomarnosti, so omejeni na največ 15% vrednosti naročila;

zamude pri dobavi zaradi višje sile (npr. naravne nesreče, stavke, sabotaže, motnje v prometu, vojna, državljanska vojna, nemiri, revolucije) ne predstavljajo razlogov za kupčeve zahtevke do nas.

5. Garancija, odškodnina

Kupec je dolžan blago pregledati takoj po prejemu. O morebitnih napakah nas mora obvestiti takoj, najpozneje pa v delovnem dnevu po dostavi, po faksu ali e-pošti. Posamezne pomanjkljivosti morajo biti v oglasu jasno prepoznane. Izpuščeno, prepozno ali nepravilno obvestilo o napakah vodi do izteka vseh garancijskih in škodnih zahtevkov kupca iz zadevne dobave.

Po vložitvi reklamacije mora kupec v dobri veri sodelovati pri razjasnitvi vzroka napake in zavarovanju dokazov. Zlasti mora omogočiti osebam, ki so jih naročile, da pregledajo dobavljeno blago. Kršitve te obveznosti sodelovanja vodijo do izgube kupčevih garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

Odškodninski zahtevki kupca proti nam zaradi majhne malomarnosti so izključeni. Odškodninski zahtevki kupca proti nam na podlagi velike malomarnosti so omejeni na vrednost blaga na računu. Terjatve kupca na podlagi posledične škode in terjatve kupca zaradi izgubljenega dobička so v vsakem primeru izključene. Zahtevki kupca za odškodnino proti nam postanejo zastarali eno leto po seznanitvi s škodo in oškodovanci, vsekakor pa tri leta po dobavi.

Če so zahtevki iz kupčeve garancije in / ali odškodnine za škodo izključeni ali omejeni, se to smiselno nanaša tudi na zahtevke za izpodbijanje napak in skrajšanje za več kot polovico.

6. Plačila, zamudne obresti, pobotanje

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, odprti zneski računov zapadejo v plačilo v 30 dneh od datuma računa. V primeru zamude pri plačilu mora kupec plačati zamudne obresti v skladu z oddelkom 352 UGB.

Plačila morajo biti izvedena v gotovini ali z bančnim nakazilom na bančni račun, prikazan na računu. Menice in čeki se sprejemajo samo po ločenem dogovoru; že samo izročitev menice ali čeka ne šteje za plačilo.

Če ima kupec zamude s plačilom zapadlih računov, smo upravičeni do nadaljnjih dobav in storitev za kupca, odvisne od predplačila ali naročanja zavarovanja, ali do popolne ustavitve nadaljnjih dobav kupcu. Pobotanje s terjatvami kupca je izključeno, razen če nas nasprotni zahtevki niso izrecno priznali ali na sodišču pravno ugotovili.

V primeru dostave v tujino, razen če ni drugače dogovorjeno, mora kupec nakazati nepreklicno in potrjeno akreditivo v višini predračuna, ki se nanaša na naročilo pri UniCredit Bank Austria AG, Dunaj, za zavarovanje plačila.

7. Pridrževanje lastnine

Dostavljeno blago ostaja naša last, dokler ga ne plačamo v celoti. Brez naše privolitve je izključena zastava ali prenos lastništva tega blaga v korist tretjih oseb. Kupec nas mora v primeru pritrditve s strani tretjih oseb takoj obvestiti. V primeru mešanja ali predelave blaga, ki je še vedno naša last, nastane solastništvo tudi v primerih § 416 ABGB, pri čemer imamo pravico izbrati, ali bomo prevzeli blago v odškodnino ali prenesli lastništvo na kupca in uveljavili odškodninski zahtevek .

V primeru, da blago, ki ga dostavimo, prodamo tretjim osebam, nam kupec dodeli kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje tretjim osebam (“podaljšano hrambo lastništva”). V primeru nadaljnje prodaje se kupec zaveže, da bo naloge pravilno zabeležil v svoje knjige („knjižna opomba“) ali predložil tretjemu dolžniku dokazila o prevzemu. Vse pristojbine za dodelitev krije kupec.

8. Trgovinski običaji

Poleg teh pogojev se šteje, da so dogovorjene tudi trgovinske carine, ki jih je ustanovila Avstrijska gospodarska zbornica. Vi in ti pogoji so vsebina vsake kupne pogodbe, ki jo sklenemo s kupcem. V primeru nasprotij imajo naši pogoji prednost pred trgovinskimi običaji, ki jih je ustanovila Avstrijska gospodarska zbornica.

9. Zahteva po pisni obliki, klavzula o odstopljivosti

Odstopanja od teh pogojev in drugih pogodbenih vsebin veljajo le, če so bila dogovorjena z nami v pisni obliki. To velja tudi za odstopanje od te pisne zahteve. Učinkovitost ene ali več določb teh pogojev ali drugih pogodbenih določb ne vpliva na učinkovitost preostalih določb. Takšne neučinkovite pogoje je treba nadomestiti s pogoji, ki se čim bolj približajo vsebini neučinkovitih pogojev.

10. Kraj izvedbe, sodna pristojnost, veljavno pravo

Kraj izvajanja storitev obeh pogodbenic je Salzburg. Salzburško sodišče je odgovorno za vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi z našim pogodbenim odnosom s kupcem. Ne glede na to imamo pravico, da namesto zgoraj omenjenega kraja pristojnosti uporabimo katero koli drugo zakonsko zahtevano kraje pristojnosti.

Za celotno pogodbeno razmerje s kupcem se uporablja avstrijsko pravo; to izključuje izključno prodajno zakonodajo ZN.